Dr Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V.S.J, Dr Sebastian V.J, Dr Bina Pradhan, Fr Dr Donatus Kujur S.J, S.Julie Chettri, Ms Roshni Sharma, Ms Sinora Pradhan, Ms Prativa Thapa, Dr Meera Dahal

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J.

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Ms Roshni Sharma

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J., Ms Roshni Sharma, Ms Sinora Pradhan, Ms Prativa Thapa & Dr.Meera Dahal

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J.

Dr. Sandhya Rai, , Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J., Dr Meera Dahal, Ms Roshni Sharma

Dr. Sandhya Rai, Ms Roshni Sharma and Editorial Board

Dr. Sandhya Rai, Fr Julius Kujur and S.J., Br. Francis Basumatary

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Mr Sunil Rabidas, Dr Sebastian V.J.

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J, Premica B.Lepcha, Uma Mukhia

Dr. Sandhya Rai, Fr Dr Francis A.V., Ms Julie Chettri, Dr Sebastian V.J, Ms Roshni Sharma, Ms.Sinora Pradhan, Ms Prativa Thapa & Dr.Meera Dahal

Dr. Sandhya Rai, Ms Julie Chettri,Dr.Meera, Ms.Annie Chettri, Pema D.Moktan, Lakit Lepcha, Suman Tamang [NMC Councillor]

Dr. Sandhya Rai, Ms Julie Chettri, Ms.Sinora Pradhan, Mrs.Prativa Thapa, Ms.Jacqueline Tamang and Mr.Passang Bhutia

Dr. Sandhya Rai, Fr.Julius Kujur, S.J.,Fr.Patrick Pradhan, S.J & all teaching staff