ROLL NO. NAME GRADE ROLL NO. NAME GRADE
17LED001 Adrina Rai 8 17LED26 Nunu Gurung 5.67
17LED02 Anamika Moktan 8 17LED27 Nirmala G 7.38
17LED03 Angelina Chettri 8.5 17LED28 Nitya Gurung 7.5
17LED04 Anupama Thapa 8 17LED29 Pandimit Lepcha 6.33
17LED05 Arun Rai 6.83 17LED30 Passang Chunki Bhutia 6.83
17LED06 Aruna Kujur 7.83 17LED31 Phurba Namgyal Sherpa 6.17
17LED07 Bhawana Lama 8.33 17LED32 Phurba Yangzi Sherpa 6.33
17LED08 David Ekka 8.5 17LED33 Rajani Pradhan 7.5
17LED09 Deekcha Gurung 7.67 17LED34 Rajasekar P 7.5
17LED10 Divya karki 7.33 17LED35 Ranjita Kerketta 7
17LED11 Diki Ongmu Bhutia 8.5 17LED36 Reepandi Lepcha 7.5
17LED12 Dilmith Lepcha 8.17 17LED37 Sabina Pradhan 5.67
17LED13 Dipika Rai 7.67 17LED38 Sangay Dorjee Tamang 6
17LED14 Dippu Thapa 7.83 17LED39 Sangay Ongmu Bhutia 7.83
17LED15 Eva Chamling Rai 7.67 17LED40 Sanila Tamang 9
17LED16 Germina Sharma 8.17 17LED41 Sarala Subba 7.83
17LED17 Juliyana Rai 7.67 17LED42 Saugat Pradhan 7.33
17LED18 Karin Lepcha 7.5 17LED43 Sernya Sonam Bhutia 8
17LED19 Karishma Kharel 7.83 17LED44 Shalini Kumari 7.17
17LED20 Karishma Kharel 7.17 17LED45 Smriti Mukhia 7.83
17LED21 Leena Lepcha 6.5 17LED46 Smyrna T.Nair 7.17
17LED22 Manish Julius Osta 8.67 17LED47 Sujita Rauth 8.33
17LED23 Monica Karen Yonzon 7.75 17LED48 Sweeta Subba 7.83
17LED24 Monica Mayal Sada 7.67 17LED49 Tshering Palden Lepcha 6.33
17LED25 Naina Kala Pradhan 7.17 17LED50 Vikash Chhetri 8
ROLL NO. NAME GRADE ROLL NO. NAME GRADE
17LED001 Adrina Rai 8.14 17LED26 Nunu Gurung 6.29
17LED02 Anamika Moktan 8.14 17LED27 Nirmala G 8.14
17LED03 Angelina Chettri 8 17LED28 Nitya Gurung 8.29
17LED04 Anupama Thapa 8.29 17LED29 Pandimit Lepcha 7.14
17LED05 Arun Rai 6.43 17LED30 Passang Chunki Bhutia 7.71
17LED06 Aruna Kujur 7.43 17LED31 Phurba Namgyal Sherpa 7.29
17LED07 Bhawana Lama 8.14 17LED32 Phurba Yangzi Sherpa 7.43
17LED08 David Ekka 8.43 17LED33 Rajani Pradhan 8.71
17LED09 Deekcha Gurung 7.71 17LED34 Rajasekar P 7.71
17LED10 Divya karki 7 17LED35 Ranjita Kerketta 7.71
17LED11 Diki Ongmu Bhutia 8.29 17LED36 Reepandi Lepcha 8
17LED12 Dilmith Lepcha 8 17LED37 Sabina Pradhan 7.14
17LED13 Dipika Rai 7.29 17LED38 Sangay Dorjee Tamang 6.71
17LED14 Dippu Thapa 7.29 17LED39 Sangay Ongmu Bhutia 8.57
17LED15 Eva Chamling Rai 8.14 17LED40 Sanila Tamang 9.29
17LED16 Germina Sharma 8.71 17LED41 Sarala Subba 7.71
17LED17 Juliyana Rai 8.43 17LED42 Saugat Pradhan 8.29
17LED18 Karin Lepcha 7.71 17LED43 Sernya Sonam Bhutia 8.14
17LED19 Karishma Kharel 8 17LED44 Shalini Kumari 7.14
17LED20 Karishma Kharel 7.57 17LED45 Smriti Mukhia 7.86
17LED21 Leena Lepcha 8 17LED46 Smyrna T.Nair 7.71
17LED22 Manish Julius Osta 9 17LED47 Sujita Rauth 8
17LED23 Monica Karen Yonzon 7.43 17LED48 Sweeta Subba 8.14
17LED24 Monica Mayal Sada 8.43 17LED49 Tshering Palden Lepcha 7.14
17LED25 Naina Kala Pradhan 7.43 17LED50 Vikash Chhetri 7.57